Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury
 • brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
 • brak aktualnej mapy strony
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz języku
 • powiększeniu strony do 200% powoduje brak widoczności całości informacji na stronie
 • niewystarczający kontrast strony podmiotu
 • brak spójności linków w całym serwisie
 • brak opisów alternatywnych
 • brak opcji zmiany czcionki i kontrastu na stronie internetowej podmiotu
 • występuje tekst w postaci grafiki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Brymora.
 • E-mail: pcprstwola@onet.pl
 • Telefon: 156433668

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
 • Adres: ul. Podleśna 15
  37-450 Stalowa Wola
 • E-mail: pcprstwola@onet.pl
 • Telefon: 156433668

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

wejscie do budynku od strony parkingu

w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

wejscia dostosowane do osób niepełnosprawnych

parking przy budynku ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych

wydzielone toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) zawiera mapę serwisu BIP

Strona BIP pozwala na zmianę rozmiaru czcionki oraz konrastu

Inne informacje i oświadczenia

Podmiot zobowiązuje się dostosować do wymagań prawnych stronę internetową oraz stronę BIP w możliwie jak najkrótszym terminie, nie później niż do 30.06.2021 roku.