Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego i przeznacza kwotę 34.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Wsparcie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

 

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w:

 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, p. 415.
 2. Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu (www.bip.stalowowolski.pl)
  w zakładce „Organizacje pozarządowe”, stronie internetowej Powiatu (www.stalowowolski.pl) oraz tablicach ogłoszeń Starostwa
  i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Karolina Jur – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 415, tel. (15) 643 37 05, w godz. 700 – 1400.

 

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej”.

 W przypadku niespełnienia tego warunku, oferta taka zostanie uznana jako złożona niezgodnie z ogłoszonym konkursem i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

 

Oferty przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) wraz
z wymaganymi załącznikami określonymi w ogłoszeniu o konkursie należy złożyć do dnia 6 marca 2018 roku do godziny 1000 w siedzibie zamawiającego – Sekretariat Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, sala obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego, pokój 113.

 

Załącznik: Specyfikacja szczegółowa otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
z terenu Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

                                                                                 

 

            Załącznik do ogłoszenia o konkursie

 

Specyfikacja szczegółowa otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przy planowaniu realizacji zadania należy wziąć pod uwagę następujące warunki:

 1. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego, zajmujących się „Wsparciem działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” – 34.000,00 zł
 2. Wyznacznikiem do powyższych działań dla organizacji pozarządowych jest:

 „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” realizowany na podstawie Uchwały Nr XXXIII/235/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2017 roku.

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Jednostką, która będzie sprawować nadzór nad właściwym wykonaniem zadań objętych dofinansowaniem z przyznanej dotacji celowej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł w kwocie minimum 5% przewidywanego kosztu zadania publicznego,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,

7)   przedstawienie aktualnego wyciągu z ewidencji lub rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących,

8)   w punkcie IV. 5 należy wypełnić „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” nie jest wymagane wypełnienie części „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

 

 1. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania publicznego ocenia się
  w szczególności:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przy współfinansowaniu zadania wartość nakładów wniesionych przez organizację (minimum 5% przewidywanego kosztu zadania publicznego),
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 4. potrzeby powiatu i jego mieszkańców,
 5. najważniejsze zadania określone przez Zarząd Powiatu,
 6. zgodność planowanego przedsięwzięcia z celami statutowymi z uwzględnieniem doświadczeń tj. efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów,
 7. nowatorstwo metod działania,
 8. posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz profesjonalizm działania,
 9. dotychczasową współpracę z organami powiatu,
 10. współpracę z innymi instytucjami publicznymi.
 1. Powyższe kryteria nie będą stosowane jako oddzielne wyznaczniki decydujące o wyborze oferty. Podejmując decyzje Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę wszystkie wyżej wymienione kryteria łącznie. Kryteria te pozwolą na wszechstronną ocenę założonych wniosków i wybór najlepszych ofert współpracy.

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie mogą być rozpatrywane ze względów formalnych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat Starosty Stalowowolskiego,
ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Termin składania ofert upływa dnia 6 marca 2018 roku o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, sala obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego, pokój 113.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu upłynięcia składania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.stalowowolski.pl) w zakładce „Organizacje pozarządowe”, stronie internetowej Powiatu (www.stalowowolski.pl) oraz tablicach ogłoszeń Starostwa
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W 2017 roku Zarząd Powiatu Stalowowolskiego przekazał 25.000,00 zł dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie zadania „Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

W 2018 r. jest to pierwszy ogłoszony konkurs na zadania w zakresie wsparcia działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.