Ogłoszenie o konkursie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

 OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Na podstawie Uchwały Nr XV/128/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok, a także
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz w oparciu o Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 października 2019 r. Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego i przeznacza kwotę 34 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 

Informacje o konkursie dostępne są w:

 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 415.
 2. Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu (www.bip.stalowowolski.pl)
  w zakładce „Organizacje pozarządowe”, stronie internetowej Powiatu (www.stalowowolski.pl) oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
 3. Biuletynie Informacji Publicznej PCPR (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/bip)
  w zakładce „Konkursy”, stronie internetowej PCPR (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl) oraz tablicy ogłoszeń PCPR.

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Karolina Paleń – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 415, tel. (15) 643 37 05, w godz. 700 – 1400.

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz osób niepełnosprawnych-2020 ”.

 

Oferty przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w specyfikacji szczegółowej należy złożyć do dnia 20 marca 2020 roku w Sekretariacie Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

 

Załącznik do ogłoszenia o konkursie

Specyfikacja szczegółowa otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Zlecenie realizacji zadania i udzielanie dotacji odbywać się będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

W ramach zadania Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Przy planowaniu realizacji zadania należy wziąć pod uwagę następujące warunki:

 1. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego, zajmujących się „Wsparciem działań na rzecz osób niepełnosprawnych” – 34 000,00 zł
 2. Wyznacznikiem do powyższych działań dla organizacji pozarządowych jest:

 „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok” realizowany na podstawie Uchwały Nr XII/103/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 39 października 2019 roku.

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2020 roku.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Jednostką, która będzie sprawować nadzór nad właściwym wykonaniem zadań objętych dofinansowaniem z przyznanej dotacji celowej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. zestawienie kosztów realizacji zadania,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
 6. kwota dofinansowania ze strony Powiatu Stalowowolskiego nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadnia,
 7. obsługa administracyjna zadania (w tym: koordynacja zadania, obsługa finansowo-księgowa, itp.) – łączna suma kosztów nie może przekroczyć 10% dotacji,
 8. wycena wkładu osobowego (praca wolontariuszy, prace społeczne członków) za wykonaną pracę powinna być skalkulowana w oparciu o stawki rynkowe,
 9. koszt własny rzeczowy jest kosztem niekwalifikowanym (nie jest wliczany do wkładu własnego),
 10. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
 11.  należy określić liczbę beneficjentów zadania (obowiązkowo należy wypełnić pkt. III.6 formularza ofertowego)
 12. Terminowe złożenie kompletnej i poprawnej oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Wymagane załączniki do oferty:

1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących,

2) Status,

3) Oświadczenie o następującej treści: „Względem organizacji nie jest prowadzone postępowanie windykacyjne lub komornicze”.

 

Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania publicznego ocenia się
w szczególności:

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową.

2. Przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania.

3. Potrzeby Powiatu i jego mieszkańców.

4. Zgodność zadania z określonym przez Rade Powiatu Stalowowolskiego Programem Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi.

5. Zgodność planowanego przedsięwzięcia z celami statutowymi z uwzględnieniem doświadczeń tj. efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów.

6. Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz profesjonalizm działania.

7. Dotychczasową współpracę z organami Powiatu oraz innymi instytucjami publicznymi.

Powyższe kryteria nie będą stosowane jako oddzielne wyznaczniki decydujące o wyborze oferty. Podejmując decyzje Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę wszystkie wyżej wymienione kryteria łącznie. Kryteria te pozwolą na wszechstronną ocenę złożonych wniosków i wybór najlepszych ofert.

Oferty sporządzone na niewłaściwym wzorze, wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat Starosty Stalowowolskiego,
ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Termin składania ofert upływa dnia 20 marca 2020 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu (www.bip.stalowowolski.pl) w zakładce „Organizacje pozarządowe”, stronie internetowej Powiatu (www.stalowowolski.pl), tablicy ogłoszeń Starostwa oraz Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/bip) w zakładce „Konkursy”, stronie internetowej PCPR (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl) oraz tablicy ogłoszeń PCPR.

W 2019 roku Zarząd Powiatu Stalowowolskiego przekazał 34 000,00 zł dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego na zadania w zakresie wsparcia działań dla osób niepełnosprawnych.

W 2020 r. jest to pierwszy ogłoszony konkurs na zadania w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych.