Program wyrównywania różnic między regionami III

Informujemy, że  Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku oraz wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie w 2016r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2016r.:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D,  F i G, które realizowane są przez samorząd powiatowy należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, w terminie do dnia 31.03.2016r.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON do dnia 30.11.2016r.

Z uwagi na to, że warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez samorząd powiatowy oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu, należy przedłożyć do tut. Urzędu do dnia 15.03.2016r. stosowne oświadczenie o zamiarze złożenia wniosku w ramach tego programu.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl