Stowarzyszenie Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „Sztama”

W październiku 2016 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli założyli Stowarzyszenie Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „Sztama”. Celami Stowarzyszenia są przede wszystkim: prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, szczególnie wobec dzieci, działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej, a także prowadzenie działań mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym osób niepełnosprawnym i osób w wieku emerytalnym.

Adresem siedziby Stowarzyszenia jest adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

22 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „Sztama” podpisało z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie kolejne porozumienie o wparcie realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenie rodziców zastępczych oraz diagnoza dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych". Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu profesjonalnego szkolenia pt. „Praca z dziećmi z FASD” dla rodziców zastępczych oraz przeprowadzeniu diagnozy małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu powiatu stalowowolskiego, niżańskiego oraz tarnobrzeskiego. Prowadzącą szkolenie oraz diagnozę będzie Pani dr n. med. Małgorzata Klecka. Każda rodzina uczestnicząca w szkoleniu otrzyma książkę o tematyce FAS: Dziecko z FAS w szkole i domu, Krzysztof Liszcz wyd. Rubikon. Na potrzeby szkolenia zakupione zostaną również książki: Fas ma twarz Poradnik + film oraz Profilaktyka uzależnień.

Każda z rodzin otrzyma również bilety wstępu do kina w ramach wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu.