Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję że administratorem Państwa danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

adres siedziby: ul. 1-go Sierpnia 12 37-450 Stalowa Wola

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych (IOD): Adam Ziemiński, tel. 575 822 007, email: adam.zieminski@cbi24.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa w szczególności w zakresie spraw dotyczących pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
  2. Zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, odbywania praktyk i staży, realizacji usług na podstawie umów cywilnoprawnych.
  3. Sprawozdawczości finansowej i rozliczeń finansowo-księgowych.
  4. Realizacji umów i działań niezbędnych do zawarcia umów.
  5. Realizacji zamówień publicznych.
  6. Przeprowadzania konkursów, organizacji wydarzeń,  prowadzenia strony internetowej
  7. Prowadzenia korespondencji elektronicznej (email, Epuap)
  8. Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.
  9. Archiwizacji.

Podstawy prawne przetwarzania danych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli:
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz wybrane podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy o powierzeniu przetwarzania danych (np. obsługa informatyczna).
Gdy wynika to z przepisów prawa lub jest to konieczne do realizacji obowiązków dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom prywatnym, publicznym (np. innym urzędom, sądom, prokuraturze) lub innym osobom fizycznym (np. pełnomocnik, opiekun prawny). Gdy wynika to z przepisów prawa dane mogą być pozyskiwane z innych źródeł (np. od innych urzędów).

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiadacie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, a także sprostowania tych danych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
W przypadkach i na warunkach wskazanych w przepisach prawa (RODO) posiada Pani/Pan prawo do: żądania ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz usunięcia danych osobowych..

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust.2 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. i nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi danych osobowych realizacji w/w celów. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania