Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję że administratorem Państwa danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

adres siedziby: ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod nr telefonu 15 643 37 05

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego  wynikającego z przepisów prawa w zakresie spraw dotyczących pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej , przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
2.  Zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, odbywania praktyk i staży, realizacji usług na podstawie umów cywilnoprawnych.
3. Sprawozdawczości finansowej i rozliczeń finansowo-księgowych.
4. Realizacji umów i działań niezbędnych do zawarcia umów.
5. Realizacji zamówień publicznych.
6. Przeprowadzania konkursów, organizacji wydarzeń,  prowadzenia strony internetowej.
7. Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.
8. Archiwizacji.

Podstawy prawne przetwarzania danych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli:
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa  dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją kancelaryjną.

Gdy wynika to z przepisów prawa dane mogą być pozyskiwane z innych źrodeł (np. od innych urzędów).

Posiadacie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe.Podanie danych może być również konieczne do realizacji umowy czy jej podpisania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.