logotypy Projektu EFS

Aktualizacja: Z dniem 30.06.2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli zakończyło realizację projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”.

 

Projekt systemowy pt. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od 2008 roku. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.  Ostatnia edycja Projektu obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r.
Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych, a także wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wszystkie osoby to klienci PCPR pozostający bez zatrudnienia, będący klientami pomocy społecznej oraz zamieszkujące powiat stalowowolski.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


REKRUTACJA:

W miesiącach styczeń, luty 2014 r. przeprowadzana jest rekrutacja 20 osób niepełnosprawnych oraz 4 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Kryteria rekrutacji dla osób niepełnosprawnych:

• W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zakwalifikowane zostaną osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny z ZUS, posiadające udokumentowane zaburzenia psychiczne.
W przypadku niewystarczającej liczby osób spełniających powyższe kryteria do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby niepełnosprawne posiadające również lekki stopień niepełnosprawności i inne jednostki chorobowe.
• Wszystkie osoby niepełnosprawne muszą być w wieku aktywności zawodowej
(15-64 lat), nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej, będące mieszkańcami powiatu stalowowolskiego.

W ramach realizowanego Projektu zapewniamy następujące wsparcie:

• Poradnictwo grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych (aktywizacja społeczna).
Powyższy rodzaj wsparcia realizowany będzie w formie zajęć warsztatowych prowadzonych przez psychologa.
• Zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w Zakopanem (aktywizacja zdrowotna). Wyjazd zaplanowany w terminie 01-14.06.2014 r.
• Usługi wspierające aktywizację zawodową (aktywizacja zawodowa).
Zajęcia będą prowadzone przez doradcę zawodowego i obejmować będą zagadnienia związane z wchodzeniem na rynek pracy i poruszania się po nim.
Warsztaty z zakresu prawa. Zajęcia informacyjne prowadzone przez prawnika mające na celu zapoznanie uczestników Projektu z aktualnymi uregulowaniami prawnymi dot. możliwości podejmowania przez osoby niepełnosprawne pracy.
• Szkolenia zawodowe w wymiarze 150 godzin (aktywizacja edukacyjna). Szkolenia zostaną uwieńczone wydaniem odpowiednich certyfikatów lub zaświadczeń. Uczestnicy szkoleń otrzymają w ramach udziału w kursie odpowiednie podręczniki – materiały szkoleniowe. Szkolenia mają na celu podniesienie lub zdobycie nowych umiejętności o charakterze zawodowym, które umożliwiają aktywizację zawodową. Oferujemy następujące szkolenia:

- Opiekun osób starszych,
- Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- Kosmetyczka z elementami wizażu,
- Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie,
- Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

W okresie sierpień – październik 2014 r. zaplanowane zostały 3 miesięczne staże zawodowe dla 5 osób niepełnosprawnych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. W czasie trwania zajęć zapewniamy catering. W razie potrzeby zapewniamy dowóz uczestnika na zajęcia.