Ważne informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • uzyskały pozytywną opinię zespołu do spraw pieczy zastępczej.

 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie,
w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.  

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie, a ponadto, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Oferowane jest również wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oraz udział w szkoleniach i grupie wsparcia. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmowane są opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Starania o utworzenie rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka należy rozpocząć od kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. Specjaliści (pedagog, psycholog, socjolog) poprowadzą na miejscu procedurę, tj. diagnozę rodziny oraz wymagane szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka. Po uzyskaniu pozytywnej opinii oraz zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia, należy złożyć wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego – bowiem umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

ul. Podleśna 15

tel. 15 643 36 99 lub 15 643 36 67

Rodziny Zastępcze (RZ) Zawodowe, Niezawodowe i Rodzinne Domy Dziecka (RDD)

 • umieszczenie dziecka w RZ lub RDD następuje po uzyskaniu zgody, odpowiednio RZ albo prowadzącego RDD;
 • osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej RZ lub RDD, za zgodą RZ, prowadzącego RDD, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się;
 • RZ oraz prowadzący RDD współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej
  i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
 • w przypadku RZ niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów;
 • RZ oraz prowadzący RDD mają prawo do uzyskania informacji oraz otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji, w tym prawnej i medycznej, dotyczących przyjętego dziecka;
 • w RZ zawodowej lub RZ niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
 • w RDD, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
 • praca prowadzącego RDD jest wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowę zawiera się na okres co najmniej 5 lat. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie;
 • w RDD, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, na wniosek prowadzącego RDD, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, przy czym może nią być wyłącznie osoba wskazana lub zaakceptowana przez prowadzącego RDD. Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich może być także małżonek niepobierający wynagrodzenia z tytułu umowy o prowadzenie RDD. Osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, może być zatrudniona w systemie zadaniowego czasu pracy;
 • w przypadku gdy w RZ zawodowej lub RZ niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci, na wniosek RZ, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich;
 • okres pełnienia funkcji RZ zawodowej oraz okres prowadzenia RDD wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.
 • RZ i RDD obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W stosunku do RZ
  i RDD, nieobjętych opieką koordynatora, jego zadania wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
 • RZ oraz prowadzącemu RDD, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w RZ zawodowej, niezawodowej lub RDD. RZ oraz prowadzącemu RDD na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 • ponadto RZ oraz prowadzącemu RDD, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”;
 • RZ oraz prowadzącemu RDD starosta może przyznać: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenie na pokrycie: niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, oraz kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo;
 • RZ zawodowej oraz prowadzącemu RDD przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie.

 

Rodzina zastępcza (RZ) zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego

 • RZ zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko: na podstawie orzeczenia sądu, przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • w RZ zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub zakończenia postępowania sądowego o: powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • RZ zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł miesięcznie.